Home

กระบวนการหมักกรดแลกติก

ปรุงกระบวนการผลิตเป นการหมักแบบต อเนื่องสองขั้นตอน ทําให ได อัตราการผลิตกรดแลกติกเพิ่มขึ้นรวมเป น 5.69 กรั กรดแลคติก (Lactic acid) เป็นกรดที่ผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีหรือการเมทาบอลิสซึมของจุลินทรีย์ มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี ละลายในน้ำ และ. น้ําตาล + แบคทีเรียกลุ มที่สร างกรดแลกต ิก กรดแลกติก การหมักให เกิดกรดแลกต ิก แบ งเป น 3 กลุ ม (สุมณฑา , 2549, หน า 266) คือ 1 กระบวนการหมักในอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่ใช้แบคทีเรียแลคติก พวกโฮโมเฟอร์เมนเตตีฟ (homofermentative) โดยใช้กลูโคส ซูโคร 2) จีนัส เพดิโอคอกคัส (Pediococcus) เป็นแบคทีเรียแลคติกที่นิยมน ามาใช้หมักกรด แลคติกมากกวา่ เช่น P. pentosaceus ส่วน P. halophilus ในปัจจุบันถูกจัดไวใ.

5.1 สารอาหารที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการหมักกรดอะซีติก 113 5.2 เกรดของกรดแลคติกและการน าไปใช้ประโยชน์ 11 กรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.55 - 6.20, ปริมาณกรดแลกติกอยู่ในช่วง 1.14 - 1.95 % และมีปริมาณเกลือ (NaCl วัฏจักรเครบส์เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันของแอซีติลโคเอนไซม์เอกับกรดออกซาโลแอซีติก(oxaloacetic acid) ซึ่งมีคาร์บอน 4 อะตอมได้กรดซิตริก.

กรดแลคติก (Lactic acid) siamchem

 1. Agricultural Sci. J. 45(2)(Suppl.): 465-468 (2014) ว. วิทย์. กษ. 45(2)(พิเศษ): 465-468 (2557) ผลของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของน้าข้าวเหนียวดาหมั
 2. การหมักกรดแลกติก: เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จำเป็น การหมักแลคติกโดยใช้ Heterofermentativ
 3. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ลดกรดไฟติกในข้าวและเมล็ดถั่ว . กรดไฟติกพบมากในเมล็ดพืช ซึ่งดึงมาจากใบและรากของพืชระหว่างการเจริญเติบโต พบมากในเมล็ดพืช.
 4. ภาพที่ 1 โครงสร้างของกรดแลกติก กรดแลคติกชนิดต่างๆ สามารถผลิตได้โดยวิธีแตกต่างกันคือ ชนิดแอล-ไอโซเมอร์ ผลิตได้จากกา
 5. การหมักกรดแลกติกหมายถึงกระบวนการเผาผลาญซึ่งกลูโคสถูกเปลี่ยนเป็นเมตาโบไลต์: พลังงานแลคเตทและเซลล์ โดยทั่วไปการหมักกรด.
 6. สรุปกระบวนการหมักกรดแลกติก . กรดแลกติกเป็นสารที่ร่างกายไม่ต้องการ เมื่อสะสมมากขึ้นกล้ามเนื้อจะล้าจนกระทั่งทำงานไม่ได้.

การสลายสารอาหารระดับเซลล์ (Cellular respiration

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียที่สร้างกรดแลกติก ได้แก่ ไส้กรอกเปรี้ยวหรือซาลามี (salami) แหนม กิมจิ (kimchi) ซาวเครา. กระบวนการหมักแลคติค . แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก ได้แก่ Lactobaccillus, Lactococcus, Leuconostoc และ Streptococcus thermophillus จุลินทรีย์เหล่านี้มีหน้าที่ในการหมัก. ไกลโคไลซิส (อังกฤษ: Glycolysis; จาก glycose ซึ่งเป็นรูปเก่าของ glucose + -lysis การเสื่อมสลาย) เป็นวิถีเมทาบอลิกที่เปลี่ยนกลูโคส (C 6 H 12 O 6) ไปเป็นไพรูเวต (CH 3 COCOO − หรือกรด.

การหมักกรดแลกติก: เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จำเป็น การหมักแลก

 1. การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติก. Lactobacillus plantarum. จากอาหารหมักของไทยเพื่อผลิตกรดไขมันคอนจูเกตเต็ดไลโนเลอิก. โดย. นางสาวพรกนก คีรีวัลย
 2. กระบวนการหมักแป้งขนมจีนเพื่อปรับปรุงเนือส้มผััสของเส ้นขนมจีนให้มีความเหนียวนุ่ม โดยนําแบคท ีเรียกรดแลก กรดแลกติก.
 3. ผลผลิตกรดแลคติก (Lactic acid) วิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC (UV/VIS detection) 2.2 จำลองกระบวนการหมักกรด แลคติกแบบไร้อากาศภายใต้สภาพไร้เชื้อ (asepti
 4. กรดแลก ติก ที่เกิดจากกระบวนการหมักจะมีการลำเลียงออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับ เพื่อสังเคราะห์กลับเป็นกลูโคสซึ่ง.
 5. บทบาทของยีสต์และแบคทีเรียในการหมัก; การหมักกรดแอลกอฮอล์และกรดแลกติก; ผลของกรดแลคติคต่อร่างกา

ลดกรดไฟติกในข้าวและเมล็ดถั่

กระบวนการหมักแลกติก. ออกซิเจนกล่าวคือ กลูโคส 1 โมเลกุลสลายได้กรดไพลูวิก 2 ผลผลิตของกระบวนการหมักแบบนี้ที่สำคัญคือ. กรดแลกติกที่เกิดจากกระบวนการหมักจะมีการลำเลียงออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับ เพื่อสังเคราะห์กลับเป็นกลูโคสซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria) เป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในพวกแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกได้. ภาพที่ 2 การพองของลูกโป่งที่เกิดจากผลของการหมักของยีสต์. 2. กิจกรรมเรื่องการหมักของยีสต์โดยดูการเปลี่ยนสีของบรอมไทมอลบล

หัวเชื้อหญ้าหมัก kub-g ได้ถูกพัฒนาคิดค้นโดยการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหญ้าหมักคุณภาพดี. ในกระบวนการหมักกรดแลกติก ผลผลิตสุดท้ายของไกลโคลิซีส คือ ไพรูเวต ท าหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนเพื่อจะออกซิไดซ์ nadh กลับไป.

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสลายกลูโคส โดยกระบวนการหมักกรดแลกติก ทำให้เกิด atp 2 โมเลกุล และกรดแลกติก 2 โมเลกุล โดยไม่มี co2 เกิดขึ้

คมแข พิลาสมบัติ,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล.ผลของวิธีการบ่มเนื้อร่วมกับการใช้สารละลายกรดแลกติกต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของเนื้อโค กรดแลกติกที่เกิดจากกระบวนการหมักจะมีการลำเลียงออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับ เพื่อสังเคราะห์กลับเป็นกลูโคสซึ่งร่างกาย. กรดแล็กติก หรือ กรดน้ำนม เป็นสารประกอบเคมีซึ่งมีบทบาทในกระบวนการทางชีวเคมีหลายอย่าง แยกได้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1870 โดยคาร์ล วิลเฮล์ม ชีลเลอ. ไกลโคเจน (glycogen) หรือกลูโคส --> กรดไพรูวิก (pyruvic acid) + กรดแลกติก + พลังงาน (สำหรับกรณีที่ออกซิเจนเพียง พอ กรดไพรูวิกเข้าสู่วงจรของเครบส. ถ้าพูดถึงคำว่า โยเกิร์ต คงไม่มีใครไม่รู้จัก เนื่องจากโยเกิร์ตเป็นอาหารที่รับประทานง่าย มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่คงมีผู้คนเพียงจำนวนหนึ่ง.

กรดแอซิติกถูกใช้ในการผลิตไวนิล แอซีเตตโมโนเมอร์ (vinyl acetate monomer) ในปี 2008 การผลิตสารชนิดนี้ถูกคาดการว่าบริโภคกรดแอซิติกจำนวน. การเตรียมเยื่อคอมโพสิตที่ใช้แยกกรดแลกติกในกระบวนการเพอร์แวปพอเรชันเพื่อนำไปผลิตพอลิแลกติกแอซิด วิจัยและพัฒนาโดยรอง. การหมักมีแบคทีเรียแลกติกมากกว่า 109 cfu/g โดยทั่วไปมีอัตราส่วนแบคทีเรีย แลกติกต่อยีสต์เท่ากับ 100: ข้อเสียของการหมักกรดแลกติก. ของคุณจะใช้ไพรูเวตผ่านการหมักกรดแลคติก กระบวนการนี้มีความสำคัญต่อการทำ glycolysis อย่างต่อเนื่อง.

Lactic Acid (กรดแลคติก) : 1kg. M สารเติมแต่งผลิตภัณฑ์ (Product Additives) กรดแลกติก (Lactic acid) หรือ กรดนม (Milk Acid) เป็นสารที่มีอยู่ในกลุ่มนม ซึ่งมีรสเปรี้ยว เช่น โยเกิร์ต [C3H6O3; CAS#:50-21-5 2.2.2 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติก (ดัดแปลงวิธีการของ Chantharasophon et al., 2011; Chantharasophon et al., 2017

การผลิตโยเกิร์ตนั้น จะหมักน้ำนมด้วยแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria : LAB) ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสเปรี้ยว ซึ่ง pH. [การหมักกรดแลกติก] ผลผลิตของกระบวนการหมักแบบนี้ที่สำคัญคือ เบียร์ สุรา ไวน์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีผู้นำความรู้นี้ไปผลิต. การแยกแบคทีเรียแลกติกจากอาหารหมัก คัดเลือกแบคทีเรียแลกติกจากตัวอย่าง ปลาดุกร้าโดยดัดแปลงวิธีการของ Chen et al

การผลิตกรดแล็กติกของแบคทีเรียเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 18/08/2018 00:0 โดยเฉพาะอาหารหมักดองอย่างคอมบูชาที่ถูกค้นหามากขึ้น 73% ผู้คนทั่วโลกต่างก็หันมาเลี้ยงสโกบี้ (scoby) เพื่อหมักคอมบูชาไว้ดื่ม. พระเอกของอาหารหมักดองคือจุลินทรีย์ชนิดที่ดี ที่เรียกว่า โปรไบโอติกส์ (probiotics) ที่พบได้บ่อยและคุ้นหูคือแบคทีเรียกรดแลกติก. จีนัสที่ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์นมเนื้อและผัก ได้แก่ Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus และ Carnobacterium [6, 7 จากกระบวนการหมักน้ํ้าตาลใหเป็นกรดแลกติก็ (Lactic สามารถนําไปผสมก PLA ับเพื่ัอปรบปรุุณสมบงค ัติ้เหมาะสมกให ับผลิัณฑ์ตภหลาย.

ในการหมักกรดแลกติก nadh ถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังไพรูเวตโดยตรงจึงสร้างโมเลกุลแลคเตท แบคทีเรียที่ผลิตโยเกิร์ตทำได้โดยการหมัก. Mn เล็กน้อยที่ระดับ 0.01 g/l ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ (Sterilization) ปรับสภาวะกรดด่างที่ pH ประมาณ 6 เติมเช้ือ Aspergillus Niger ML 516 ที่ผ่านการเล้ียงเช้ือ. จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก ได้แก่ ยีสต์ Saccharomycodes ludwigii S1 (Chanprasartsuk และคณะ, 2010a) และHanseniaspora psuedoguilliermondii PR1 แบคทีเรียกรดแล็กติก Lactobacillus brevis และ L

อาหารลดแลคติก นักกีฬาวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือไตรกีฬาทั้งหลายย่อมเคยได้ยินคำว่ากรดแลคติก (Lactic acid) กันมาบ้างแล้ว แต่สำหรับ. ง 55313201 : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คําสําคัญกรดแลกติก : / มันเทศBox-Behnken design/ Plackett-Burman design/ Central Composite ผลิตได้จากกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการหมัก อย่างไรก็ดีกรดแล็กติกที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์เป็นพอลิแล็กติก กรดแล็กติ. กระบวนการหมักกับกรดอินทรีย์ 22 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกรดแลกติก ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อาจพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ (เช่น พบ.

การศึกษากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากโคจิข้าวเหนีย กรดแลกติก คืออะไร . กรดแลกติกเป็น อัลฟา ไฮดรอกซี แอซิด(AHAs) ชนิดหนึ่งเป็นกรดอินทรีย์ ไม่มีสี มีสถานะเป็นของเหลว ละลายได้ดีในน้ำและเอทานอล พบได้. shermanii จะย่อยกรดแลกติกที่ได้จากการหมักของแบคทีเรียชนิดอื่น ดังนี้. 3 Lactate → 2 Propionate + Acetate + CO 2 + H 2

ความแตกต่างระหว่างกรดแลคติกกับการหมักแอลกอฮอล

การหมัก (Fermentation) การหมัก คือ กระบวนการแปลงสภาพทางชีวเคมี เพื่อให้วัตถุดิบเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยอาศัยการทำงานของเอนไซม์ของ. กระบวนการหมักแบบไม่สมบูรณ์นี้เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ acetaldehyde dehydrogenase (ALDH) (ภาพที่ 1) กรด อะซิติกจะถูกขับออกมาสะสมอยู่ในอาหารเลี้ยง. ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลกติกได้ ซึ่งอาจเรียก ว่า แลกติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria: LAB) เช่น แบคทีเรีย สกุลแลกโตบาซิลัส แล

นาฬิกา Polar ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน Polar Vantage Ignite Vantage M A370 ราคามาตรฐานโพลาร์ พร้อมบริการหลังการขาย ตอบปัญหาการใช้งานโดยทีม. 1. ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของการหมักกรดแลกติกคือกรดแลกติกในขณะที่การหมักแอลกอฮอล์ประกอบด้วยเอทานอลและ co2. 2 PLA หรือ โพลิแลกติกแอซิด (polylactic acid) ซึ่งนำพืชที่มีแป้งหรือน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักมาผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ให้ได้กรด. 1.จุลินทรีย์ผลิตกรดแลกติก เป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในพวกแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยน น้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกได้โดยผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งกรด. การหมักกรดแลคติก . โมเลกุลของไพรูเวทจากการเผาผลาญกลูโคส (ไกลโคไลซิส) อาจถูกหมักเป็นกรดแลคติก การหมักกรดแลคติกใช้ในการเปลี่ยนแลคโตสเป็นกรด.

2

จากการเก็บตัวอย่างแป้งลูกตาลหมักจากวิธีการแบบพื้นบ้านมาแยกเชื้อจุลินทรีย์ พบว่า สามารถแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับ. ในโหลชาหมักจะมีสิ่งหน้าตาคล้ายๆ แผ่นฟองน้ำลอยอยู่ด้านบน มันเรียกว่าสโคบี (SCOBY-Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) ฉันเคยได้ยินเรื่องการเลี้ยง.

Video: ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากจุลินทรีย์ สาขาชีววิทย

การหมักแลคติคคืออะไร กระบวนการและผลิตภัณฑ์ / เคมี

กระบวนการเผาผลาญกลูโคส เอาอิเล้กตรอนจากnadh ไปให้ไพรูเวทเพื่อสร้างกรดแล็คติก. ในกระบวนการหมักกรดแลกติก ผลผลิตสุดท้าย. แล้วหลายตัว อาทิ กรดแลกติก (lactic acid) กรด อะซีติก (acetic acid) กรดเลวูลินิก (levulinic acid) และ กรดซักซินิก (succinic acid) เป็นต้ เป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในพวกแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกได้โดยผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งกรดแลกติก.

6. คำถามที่พบบ่อย. 1) pla คืออะไร. pla เป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่ทำจากน้ำตาลที่ได้จากพืชซึ่งหมักและเปลี่ยนเป็นกรดแลกติก จากนั้นโมเลกุลของกรดแลคติคจะ. ประเภทของการหมักอาหาร. 1. การหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation) โดยใช้จุลินทรีย์ เช่น ยีสต์ (yeast) เช่น Saccharomyces cerevisae เป็นการหมัก น้ำตาลกลูโคส เพื่อให้ได้.

หน่อ หรือการสร้างสปอร์ คนเรานิยมใช้ราหมักอาหาร เช่น ในขั้นตอนหรือกระบวนการท้าอาหารแต่ละ ย่อยลิพิดให้เป็นกรดไขมันและ. แนะนำติชม 2009 เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานเทคโนโลยีเพื่อผลิตกรดแลคติก พัฒนาฐานเทคโนโลยีเพื่อการนำไปใช้จริงในกระบวนการหมัก. สมการปฏิกิริยาอย่างง่าย: C 6 H 12 O 6 (aq) + 6 O 2 (g) → 6 CO 2 (g) + 6 H 2 O (l) + ความร้อน : ΔG = -2880 kJ ต่อโมลของ C 6 H 12 O 6 (กลูโคส

กรดต่าง ๆ ทั้งกรดมาลิก กรดซิตตริก กรดทาทาริก กรดน้ำส้ม กรดแลกติก กรดซัคซินิก; ส่วนผสมอื่น ๆ เช่น แทนนิน แอนโทซีอั กระบวนการย่อยอาหาร ประกอบด้วยกรดอะซีติก จิตใจ รีเฟล็กซ์แรกเป็นระบบพาราซิมพาเธติกที่เป็นเส้นประสาทเพลวิก (pelvic nerve) รี. 7th floor, Chulalongkorn University Research Building, Soi Chula 12, Phayathai Rd., Bangkok 10330, Thailand; Tel : 662-218-4141-2, 6622184171-2 Fax : 662-611-7619.

5

ไกลโคไลซิส - วิกิพีเดี

การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic respiration

การหมักกรดแอลกอฮอล์และกรดแลกติกคืออะไร? - วิทยาศาสตร์ - 202

Lactic Acid Fermentation

กระบวนการหมักแอลกอฮอล์ (alcohol fermentation) - การสลายโมเลกุ

Wine: 2

เฉลย #9วิชาสามัญชีวะ ปี 62 ข้อ 15-17 : การหมักกรดแลกติก**** download เอกสารประกอบได้. กรดแลกติกเป็น อัลฟา ไฮดรอกซี แอซิด(AHAs) ชนิดหนึ่งเป็นกรดอินทรีย์ ไม่มีสี มีสถานะเป็นของเหลว ละลายได้ดีในน้ำและเอทานอล พบได้ในนมเปรี้ยว โยเก. ขนมปัง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่นำมาผ่านกระบวนการอบ ซึ่งเกิดจากการนำส่วนผสมหลัก คือ แป้ง น้ำ และยีสต์มานวดให้เข้ากันแล้วนำไปอบ สำหรับการทำ. 7 เทคโนโลยี ปี 2019 ufabet - August 21, 2019. เทคโนโลยี เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน. ผลตภัณฑ์นมถั่วเหลองเสรมพรไบโอตกส ำหรับผ้สงอำย สุทธิพงศ์ กองแก้ว, จิตรลดา ไชยยา, สุวกานดา กาญจนประโชติ, อินทิพร อินทรักษ์, นพพล เล็กสวัสดิ

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต: ความหลากหลายของจุลินทรีย์ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์PPT - การสลายสารอาหารระดับเซลล์ PowerPoint Presentationการสลายสารอาหารระดับเซลล์

ว.วิทย. มข. 43(3) 380-394 (2558) KKU Sci. J. 43(3) 380-394 (2015) สารรอยเทอรินจากแบคทีเรียผลิตกรดแล็กติ กรดซิตริก หรือ กรดมะนาว (Citric acid) จัดเป็นกรดอินทรีย์ที่มีรสเปรี้ยว สามารถผลิตได้จากน้ำผลไม้หรือการหมักแป้ง และน้ำตาล นิยมใช้ประโยชน์ในด้าน. กระบวนการหมักกรดแอลแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ด้วยระบบตรึงเซลล์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรด.

 • แตรวงแห่นาค กรุงเทพ.
 • เครื่องอ่าน floppy disk.
 • De Leaf Thanaka.
 • ถวัลย์ ดัชนี ภาษาอังกฤษ.
 • สมุนไพร รักษาโรคเหงือกร่น.
 • เลือดสีชมพู ออกจากช่องคลอด.
 • ลบ เลขหน้า Word บางหน้า.
 • กล้อง วงจรปิด 2.8 mm. vs 3.6 mm.
 • คนที่ชอบพูดทําร้ายจิตใจคนอื่น.
 • ชื่อนักแสดงอังกฤษ.
 • Arthroscopic rotator cuff repair คือ.
 • อาหารประเทศคิวบา.
 • Kizi cm.
 • Hbo go ซับไทย.
 • ท่า ดิบเพลง ไม่ใช่ แฟนทำแทนไม่ได้.
 • ถั่วแดงกวนโครงการหลวง.
 • แฟชั่นยุค 90 ชาย.
 • ปวดท้องถี่ทุก 5 นาที.
 • ฝายชะลอน้ำ.
 • สายชาร์จ aukey pantip.
 • แตรวงแห่นาค กรุงเทพ.
 • Nike jordan 1 low มือสอง.
 • สินค้าส่งออกของไทย 2560.
 • การบริหารอุตสาหกรรม ยาน ยนต์.
 • แผนภูมิกระจาย.
 • Photoshop ปรับแสงให้เท่ากัน.
 • ผงปรุงรสยี่ห้อโดนัทอร่อยไหม.
 • หลอดไฟ LED แบบใส่ถ่าน.
 • De Leaf Thanaka.
 • พยาธิปากขอ รักษา.
 • เบส หน้าเงา Pantip.
 • เครื่องดูดฝุ่น samsung pantip.
 • Jericho series.
 • โช๊ ค ฝาท้าย GT Pro.
 • ความ หมาย ของการใช้ชีวิตประจำวัน.
 • ไหว้พระธาตุประจําวันเกิด 2562.
 • Lyrica 25 mg.
 • ผงคาร์บอน อันตรายไหม.
 • Converse Jack Purcell สีดำ ราคา.
 • แคชเมียร์ ใบไม้เปลี่ยนสี Pantip.
 • ปวดกลางหลัง pantip.