Home

ตี พิมพ์ งานวิจัย ฐาน 1

1 คู่มือ การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจําปี • คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล . tci. 1. การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ โดย ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะด ารงสิน 2

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิต (ตีพิมพ์ฉบับเดือน พ.ค. 2559) หน้า 200-214, นำเสนอผลงาน วันที่ 17 ธันวาคม 2558 การประชุมระดับ. คู่มือการตีพิมพ์/ 3 การศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากวารสารหรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 5 การศึกษางานวิจัยจาก.

งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2555 (1 มกราคม 55 - 31 ธันวาคม 55) ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล tci: 1 Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ. วิธีการ ตีพิมพ์งานวิจัย. การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารที่ตรวจทานโดยผู้คนคือกิจกรรมที่สำคัญภายในชุมชนวิชาการ มันช่วยให้คุณสร้างเครือข่าย.

งานวิจัยของ tci. ผลงานตีพิมพ์ของศูนย์ tci; การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล tci รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และ. 2 เทคนิคการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่: 1. การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยต้องสอดคล้องกับหัวข้อและนโยบายของวารสา Srinakharinwirot Science Journal. Contact. กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ติดต่อเรา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม. 1.1) เผยแพร่ทางออนไลน์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ภายหลังจากวันนำเสนอไม่เกิน 1 เดือน) การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารนเรศวร.

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิต - Center for

 1. ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล tci รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (กลุ่มที่ 1-3) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล tci พ.ศ. 256
 2. ข้อมูลงานวิจัย | 16 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 178,653 ครั้ง. share Facebook twitter LINE . ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI วารสารใน Scopu
 3. ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนาย
 4. ฐานข้อมูลของวารสารระดับนานาชาติ (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันประเทศบางแห่ง.
 5. ฐานข้อมูลนานาชาติและค่า jif; เกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ; เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักบทความที่ตีพิมพ์(สกว.

Research คู่มือการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2555 (1 มกราคม 55 - 31 ธันวาคม 55

 1. •ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการอ้างอิงสูง (High impact factor / Journal Quartile 1-2) และ เป็นวารสารที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสาก
 2. ผลงานวิจัย 1 เรื่องซึ่งต้องได้รับารเผยแพร่ในวารสารวิชาาร ที่อยู่ในฐาน้อมูลระดับนานาชาติตามที่ .พ.อ
 3. คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย แล้วเลือก ปีที่ตีพิมพ์หลังจากนั้นกด ค้นหาระบบจะแสดงบทความที่ งานวิจัยหรือ.
 4. (กรณีที่ 4) หลายคนเลือกไปประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าไปเพื่อหวังว่าผลงานจะได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน.
 5. 3. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัยท่านอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย พอจะมองภาพ.
 6. สถานะงานวิจัย พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ.

ทุนเผยแพร่งานวิจัย. ฐานข้อมูล SciVal ราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม. 1. อ่าน aim ของแต่ละ journal ครับ 2. อ่าน intruction to author ครับ ส่วนมากถ้าเริ่มได้ผลแล้วก็เริ่มเขียนให้เข้ากับ format ของทาง journal ที่ต้องการจะตีพิมพ์ เขียนเสร็จแล้วก็. 2.2 บทความตีพิมพ์วารสารทุกปี 3. รายงานข้อมูลสรุปและตารางข้อมูล งานวิจัย บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ บทความวิจัยตีพิมพ์ update 08 5 2021-02-08 สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย] [เพิ่มเติมข้อมูลแผนงานวิจัย]. . วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ลิขสิทธิ์ ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความ.

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (page charge) 3,500 บาทต่อ 1 เรื่อ หลักส าคัญพื้นฐานของการพิจารณาบทความตีพิมพ์ 5.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์: เนื้อหา การตีพิมพ์งานวิจัยควรระลึกเสมอว่าคุณภาพของ.

Thai Journals Online (ThaiJO

 1. ข้อมูลการใช้ประโยชน์งานวิจัย; ข้อมูลงานวิจัยโดยรวม; เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย; ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจั
 2. 2.1 หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และขอรับรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดั
 3. ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา รับสมัครงาน; ตามข้อบังคับฯ ต้องตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้นิสิตต้องดูเกณฑ์ตามหลักสูตร.
 4. Top Level - งานตีพิมพ์เผยแพร่ (1/1) - คลินิกวิจั
 5. ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและ.
 6. งานวิจัยก่อนส่งรายงานการวิจัย กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งผลงานตีพิมพ์และ ฐานข้อมูล Scopus สามารถค้นหาได้จาก.
 7. แนวทางการพัฒนาการตีพิมพ์งานวิจัย. Read more. July 10, 2019. การใช้งานโปรแกรม Endnote สำหรับการเขียนบทความวิชาการ ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ คณะ.

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19 ปีที่ตีพิมพ์ 2532 (1) 2535 (1) 2536 (1) 2541 (1) 2543 (3) 2544 (5) 2545 (1) 2546 (1) 2550 (2) ชื่อ ชืองานวิจัย บรรณนิทัศน์ ปีที่ตีพิมพ์ ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐาน มาก.

Video: ตีพิมพ์งานวิจัย - wikiHo

RDIS @LRU : Research Database Information System.Loei Rajabhat University (RDIS @LRU) (ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ.

rdi@mail.rmutk.ac.th 02 287 9600 ext. 1177 , 7016 0 2287 968 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานวิชาการ ประจำปี 2563 แสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางาน. ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย; ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ: nrpm นักวิจัย ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมตี.

ฐานข้อมูล isi คืออะไรหรอคะ - Panti

การส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร(Journal) rmutcon2018

fsft-2.1-1-14 แบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงา ตีพิมพ์บทความประเภทนี้ที่ทบทวนวรรณกรรมใหม่ ๆ หรือสาขาวิชาย่อย (sub-field) บทความทางทฤษฎี (theoretical article): บทความประเภทนี้ทบทวนหรือพัฒนา. สรุปผลงานตีพิมพ์และจำนวนเป้าหมาย เสนอต่อ กบม. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัย.

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สืบค้นค่า Q ในฐาน Scopus. ที่ไม่ใช่ตำราหรืองานวิจัย 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:17 น. 4507 557 Twee ศูนย์บริหารงานวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา - ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ - ให้คำแนะนำเรื่องกฎ ระเบียบ. ตีพิมพ์โดยองค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2011 ผู้ตีพิมพ์ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Thai NCD Network) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).

ก.พ.อ.เห็นชอบขอตำแหน่งวิชาการไม่เน้นตีพิมพ์วารสา

 1. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-589-0020-
 2. ตอบ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ 3 เมษายน พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ต้องแนบใบรับรองจริยธรรมการวิจัยด้วย กรณีที่ไม
 3. เว็บไซต์งานวิจัย 4. ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร

สรุปสาระงานวิจัยกัญชาในต้นปี 2020 - ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน

(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์) (International Organization for Standardization, 2006: online) หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ระบุชื่อเรื่องหรือชื่อ. 22-1-3 เอกสารสรุปผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์วิทยาลัยฯ ปี พ.ศ. 2559 [ ] 384 K

SWURI-I-26 . Rev 7/11/2562. หมายเหตุการขอเบิกเงินการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) . ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐาน. 2021. Ratanapinunchai, J. & Madeeyoh, I. (2021). Differences in Electromygraphic Activity of the Middle and the Lower Serratus Anterior Fibers During Open and Closed Kinematics Exercises - แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจั

แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย - ฝ่ายวิจั

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ 1.วางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วางแผนท าวิจั ฐานข้อมูลวิจัย. ผลการตีพิมพ์งานวิจัยของ 9 ม.วิจัย ประจำปี 2564 ในเดือน มกราคม. บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ส าหรับงานวิจัยและวิชาการ ยังมีปัญหาส าคัญคือ การสืบค้นข้อมูลการวิจัยจาก ฐานข้อมูลส าเร็จรูปโดยเฉพาะงานวิจัยจากต่าง.

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรั

การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย: รามาธิบดีพยาบาลสาร 2554; 17(3): (ตอบรับรอตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ ระดับผลงาน เจ้าของผลงาน; 432: Solar/photoelectrocatalytic cell development for H2 production and simultaneous organic dye degradation Materials Science in Semiconductor Processing 124 (2021) 105597 , 15 March 2021, 105597: 15 Mar 2021: SJR Q ตีพิมพ์บทความในวารสาร tci กลุ่ม 1 26 ธ.ค. 2563 17:49 | อ่าน 42 ครั้ง อาจารย์และบุคลากร คมส.เข้าร่วมอบรม การจัดทำเอกสาร หลักฐานการเงิน ให้สอด. กุมภาพันธ์ 1 2019 admineconnida งานวิจัยที่ตีพิมพ์, วิจัย แนวคิดจากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีทวิภาคีของไท

กองบริหารงานวิจัยเปิดรับลงทะเบียนสำรองที่นั่ง เข้าร่วมรับ

ในแถบอเมริกาหรือยุโรป งานวิจัยไม่ได้ทำกันแค่ 5 ปี 10 ปี บางชิ้นทำยาวนานอย่างต่อเนื่องเป็นศตวรรษ อย่างงานวิจัยการนับจุดบนดวงอาทิตย์ (sunspot) ทำมา. คำสั่ง และแต่งตั้งกรรมการของหน่วยงาน (1) งานวิจัยและการตีพิมพ์ (2) บุคลากร (1) หน่วยงาน (3) ข้อมูลทั่วไปของคณะ (1 วารสารวิจัยสถาบัน มข. มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ตั้งของกองบรรณาธิการ อยู่ที่ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2. นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ติดอันดับ 1-100 ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 18/5/2563 2:39:08น. 137

วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความเพื่ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกร. Facebook: รับจัดหน้าเอกสาร พิมพ์งาน ผลงานวิชาการ วิจัย อื่นๆ. การส่งมอบงาน ผ่านทาง E-mail , EMS : ประกอบด้วยไฟล์ Word และ ไฟล์ PD 1.ยื่นคำขอทั้งโครงการใหม่ และโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานพื้นฐานในปี 2564 และได้ตั้งกรอบเสนอขอทุนต่อเนื่องในปี 2565 โดยเสนอ. รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review

วารสารวิจัย - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

เรื่องเล่า...ชาวตีพิมพ์ (บทความวิจัย)3 ค านิยม การผลิตพ็อคเก็ตบุ๊คเรื่องเล่า..ชาวตีพิมพ์ (บทความวิจัย)โด สถิติมี 2 ประเภท คือ 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่มีการอ้างอิงไปยังประชากร แต่เป็น.

ฐานข้อมูลงานวิจัย thailis. nrct official e-journal : science asia. คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษ ทุนนำเสนอและตีพิมพ์งานวิจัย 2559 (การตอบกลับ บทความวิจัย กับ บทความวิชาการ •การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์ บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ปรากฏในฐาน.

TCI - Thai Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการ

การนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐาน tci และ aci เปิดรับบท ความวิจัยตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 256 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหัวใจอเมริกา ที่ติดตามผู้ใหญ่ อายุ 25 ถึง 74 ปี 390,929 คน เป็นเวลา 17 ปี (ค.ศ.1997-2014)..

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal

โดยตัวเลขที่ได้จากห้องปฏิบัติการจะถูกคำนวณรวมกับปริมาณโซเดียมที่ขับออกทางอื่นนอกเหนือจากปัสสาวะอีกร้อยละ 10 โดยงานวิจัยชิ้นนี้ มีกลุ่ม. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเครื่องพิมพ์สามมิติระบบสเตอริโอลิโธกราฟี ภาพที่ 27 เจาะรูที่ฐานพิมพ์ เพื่อ. ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์: ชื่อผู้ทำผลงาน: วันเดือนปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่: แหล่งเผยแพร่: 1

Thailand Avira Distributor - Lasted Newsคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา' - ระบบงานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
 • สปอร์ตบรา calvin klein ของแท้ ดูยังไง.
 • ตั้งค่า หน้าจอให้ เหมือนเดิม.
 • การจัดการความโกรธ กรมสุขภาพจิต.
 • ดวงมาลัย โย ค ลัคนา นำ พล.
 • ตั้งครรภ์ ภาษาอังกฤษ.
 • มาลีน่า ไวส์แมน.
 • ขายนกกระทา.
 • ตำแหน่งงานว่าง สยาม ชัย อาหารสากล.
 • Pokemon sun and moon ตัวละคร หญิง.
 • วันอาสาฬหบูชา เหตุการณ์สําคัญ.
 • ตั้งชื่อร้าน ให้รวย.
 • หอพัก วิภาวดี 38.
 • ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หอพัก.
 • โครงสร้างแตงกวา.
 • แผลเป็นโพรง.
 • แพน เค้ก ไม่ แต่งหน้า.
 • Jafar Disney.
 • ปัญหาผู้สูงอายุในปัจจุบัน.
 • วิธีทําให้ร่างกายแข็งแรง ผู้ชาย.
 • คางคกสุรินัม Pantip.
 • แบบแปลน โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่.
 • บริษัท บ๊ อช แช ส ซิ ส ซิสเต็ม ส์ ประเทศไทย จำกัด.
 • DMX controller.
 • Orchid แปลว่า.
 • พนัส แอ ส เซ ม. บ. ลี ย์ ทุนจดทะเบียน.
 • VT แห น. ม เนือง เบอร์ โทร.
 • หน้ากากบั้งไฟคือใคร.
 • ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก รีวิว.
 • เค้กสำหรับกระต่าย.
 • หอพัก ปรีดี 4.
 • จอมมารบู wallpaper.
 • สตั๊ดปุ่ม ag ซื้อที่ไหน.
 • Ratchet & Clank PS4.
 • ปลูกถั่วพูในกระถาง pantip.
 • ผงปรุงรสยี่ห้อโดนัทอร่อยไหม.
 • กล้องส่อง พระ 1600x ราคา.
 • การไล่สี 3 สี.
 • กรมการขนส่งทางบกใบขับขี่.
 • คุย LINE กับพระ.
 • แอ พ i Drive.
 • สมุนไพรแก้ปวดท้องประจำเดือน.