Home

พระไตรปิฎกหมวดพระสุตตันตปิฎก

หมวดพระสุต ตันตปิฎก ๒๕ เล่ม ทีฆนิกาย เล่ม ๑-๓ . พระสุตตันตปิฎก. พระพุทธศาสนา Buddhism Dhamma. บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระ. สัง= สังยุตตนิกาย แปลว่า หมวดประมวล คือประมวลเรื่องประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น เรื่องพระมหากัสสป เรียกกัสสปสังยุต. พระไตรปิฎก (บาลี: तिपिटक ติปิฏก; สันสกฤต: त्रिपिटक ตฺริปิฏก) เป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า ไตรปิฎก แปลว่า ตะกร้า 3 ใบ เพราะเนื้อหา.

รายงานนาเสนอเรื่อง โครงสร้างและเนื้อหาสาระ พระไตรปิฏก นำเสนอ อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ รื่นสัตย์ รำยวิชำ พระไตรปิฎกวิเครำะห์ ตำมหลักสูตรปริญญำ. 4) พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. 2558. ลักษณะการจัดหมวดหมู่ของแต่ละปิฎก พระสุตตันตปิำฎก. (ออนไลน์) พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม . พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม พระวินัยปิฎกเล่มที่

พระไตรปิฎกหมายถึงคำสอน ๓ หมวดหมู่ คือพระวินัยปิฎก(ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความประพฤติทางกาย ทางวาจา สำหรับเพศบรรพชิต) พระ. หมวด 47. พระเจ้าจักรพรรดิ และพระราชา; หมวด 47. พระเจ้าจักรพรรดิ และพระราชา (ธรรมของพระราชา) หมวด 48. ผลของการสาปแช่ง; หมวด 49 แม้พระไตรปิฎกจะมีเนื้อหาสาระที่ชาวพุทธควรศึกษาเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากพระวินัยปิฎกมีเนื้อหา. ชื่อคัมภีร์ในพระสุตตันตปิฎก พระสุตตันตปิฎก มี ๓๗ คัมภีร์.

ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกมีความสำคัญและคุณค่าสำคัญหลายประการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๓: ๖๘-๗๑) ได้แก่ ดังนี พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎก หรือเตปิฎก นั้น กล่าวตามรูปศัพท์แปลว่า ๓ คัมภีร์ หรือตำรา ๓ ชุด เมื่อแยกเป็น. พระพุทธวจ; ความสำคัญและคุณค่า; แผนภูมิแสดงโครงสร้าง. พระไตรปิฎก (45เล่ม) พระไตรปิฎกภาษาบาลี. หมวดหมู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาล

Video: พระสุตตันตปิฎ

พระสุตตันตปิฎก - 84000

ความหมายพระไตรปิฎก จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ความหมายพระวินัยปิฎก จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล. พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ [๑. มูลปริยายวรรค] ๑ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ๔. สามเณรปัญหา ๔

การจัดหมวดหมู่ของแต่ละปิฎ

พระไตรปิฎก - วิกิพีเดี

พระวินัยปิฎก ประมวลพุทธพจน์ หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดำเนิน. พระไตรปิฎก ประกอบด้วย (หมวดพระสูตร, ประมวลพระธรรมเทศนา คำบรรยายธรรมและเรื่องเล่าต่างๆ อันยักเยื้องตามบุคคลและโอกาส ? the Basket. พระไตรปิฎก ติ (สาม) + ปิฎก (ตำรา หมวด ตะกร้า) ตำรา๓หมวด หมวด๓แห่งคำสอน หมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่ พระวินัยปิฎ พระไตรปิฎก ออนไลน์ tipitaka online. เวป นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พระ.

วิธีใช้งานพระไตรปิฎกออนไลน์ ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ความแตกต่างของพระไตรปิฎกแต่ละฉบับ รายละเอียดของพระไตรปิฎกคัมภีร์. พระไตรปิฎกภาษาบาลี หรือ พระบาลี (บาลี: Tipiṭaka; สิงหล: ත්‍රිපිටකය; เทวนาครี: त्रिपिटक; อังกฤษ: Pali Canon) เป็นพระไตรปิฎกของนิกายเถรวาท คำว่าพระไตรปิฎกมาจาก. พระไตรปิฎก. พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม. แบ่งเป็น ๓ หมวด. พระวินัย พระสุตตันต พระอภิธรร พระสุตตันตปิฎก เป็นการประมวลพระพุทธพจน์ ที่ประกอบด้วยพระ. ฟังเสียงอ่าน พระไตรปิฎก คลิกที่นี่. พระไตรปิฎก ฉบับ มหาจุฬา ฯ. พระไตรปิฎก ภาษาไทย มหาจุฬา

7) มังคลทีปนี คัมภีร์มังคลัตทีปนีรจนาโดยพระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ในยุคล้านนา เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกที่มีชื่อเสียงยิ่ง. พระเถระที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎก(การรวบรวมหมวดหมู่) พระอานนท์เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร (ว่าด้วยพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาอันประมวลธรรมะหรือเรื่องราวไว้เป็นพวกๆ เช่นว่าด้วยพระมหากัสสป เรียกกัสสปสังยุต ว่าด้วย. พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. พระไตรปิฎกฉบับประชาชน เป็นพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากประไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม โดยคุณสุชีพ ปุญญานุ.

โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎ

พระไตรปิฎก : บทที่

84000 พระธรรมขันธ์ :: 84000

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า[1] ไตรปิฎก แปลว่า ตะกร้า 3 ใบ เพราะเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ คื หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระไตรปิฎกเเละพระพุทธศาสนสุภาษิ

pd 005 พระไตรปิฎกเบื้องต้น ข้อสอบภาคเร ียนที่ 2/2554 1 ข้อสอบภาคเร ียนที่ 2/2554 รหัสวิชา pd 005 ชื่อชุดวิชา พระไตรป ิฎกเบื้องต้น เนื่องจากมหาว ิทยาลัยใช้คอมพ. หนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่ม ไทย ราคา 25,000.-หน้านี้ได้แสดงการจัดเรียง หนังสือพระไตรปิฎกแบบภาษาไทย 91 เล่มภาษาไทย พร้อมอรรถกถาแปล ในราคามูลนิธิของ. พระไตรปิฎก 2100 ปี จากศรีลังกา ประดิษฐานให้พี่น้องชาวไทยกราบไหว้ที่เดอะมอลล์โคราช เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างเดอะมอลล์โคราช จัดงาน วิสาขบูชา พุทธ. พระไตรปิฎกภาษาจีน เป็นพระไตรปิฎกที่รวบรวมเอาคัมภีร์ทั้งของทั้งสามนิกายคือ ๑.ฝ่ายนิกายหินยานเรียกส่วนนี้ว่าอาคม ๒ Page 2 of 6. 1) ทักษะการวิเคราะห์ 2) ทักษะการสรุปย่อ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิ

พระสุตตันตปิฎก เป็นที่รวมของพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับเทศนา. อังคุตตรนิกาย ว่าพระพระสูตร หรือพระธรรมเทศนาเป็นข้อ ๆ ตามลำดับจำนวน เช่น ธรรมะหมวด 1 ธรรมะหมวด 2 ธรรมะหมวด 10 แต่ละข้อก็มี. ขอนอบนอ มพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคน ัน้ ๑. คหปติวรรค หมวดว่าด้วยคหบดี ๑. กันทรกสูต

อ่านพระไตรปิฎ

แนะนำหนังสือขายดี...พระเจ้า500ชาติฉบับสมบูรณ์อดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมชาดกจากพระไตรปิฎก๔๕เล่ม. พระไตรปิฎก โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย มุ่งมั่นสำรวจ รวบรวมคัมภีร์ใบลานจากทั้ง 4 สายจารีตหลัก คือ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า. ทีฆนิกาย พระธรรมเทศนา ขนาดยาว 34 สูตร มัชฌิมนิกาย พระธรรมเทศนา ขนาดกลาง 152 สูตร พระธรรมเทศนา ที่ประมวลธรรมะ 7,762 สูต #พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ #พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้แต่ง สุชีพ. พระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนา คำบรรยายธรรมต่างๆ ที่ตรัส ยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคล.

พระสุตตันตปิฎก พระไตรปิฎก เสียงอ่าน ฉบับ มจร. แปลไทย ๔๕ เล่ อ้างอิง 1. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ที.

พระไตรปิฎก แปลว่า ๓ คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นคำ ๆ ว่า พระ+ไตร+ปิฎก คำว่า พระ เป็นคำแสดงความเคารพหรือยกย่อง , คำว่า ไตร แปลว่า ๓ , คำว่า ปิฎก แปลได้ ๒. •๔. พระมหากัสสปะ เป็นผู้ริเริ่มการทําสังคายนา จัดระเบียบพระพุทธวจนะให้เป็น หมวดหมู่ ในข้อนี้ย่อมโยงไปถึงพระพุทธเจ้า พระสาร ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ----- มหาปรินิพพานสูตร อ้างอิง พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ เล่ม 10 ข้อ 138 หน้า 86 หรือ อ พระวินัย ต่อมาใช้ชื่อว่าพระวัยปิฎก และเป็นผู้ซักถามพระอานนทเถระเกี่ยวกับพระพุทธพจน์หมวด. พระธรรมและพระอภิธรรม ซึ่ง.

หมวด ๑๕ ความเป็นมาของพระไตรปิฎก http://www.dharmatarzan.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539731566&Ntype= Download พระไตรปิฏก ส่วนข้อมูลหนังสือจะอยู่ใน directory ย่อย เช่น พระไตรปิฎกภาษาไทย หนังสือหมวดเปรียญ ประโยค ๑ ถึง ๙ จำนวน ๘๐ เล่ม. พระไตรปิฎกและอรรถกถาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๙๑. โดยเนื้อความทั้งหมดของพระไตรปิฎกจัดแบ่งเป็นหมวด ๆ หรือ ขันธ์ มีจำนวน ๘๔, ๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็น พระวินัยปิฎก ๒๑, ๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระ.

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระไตรปิฎก. พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขยายความแล้วจะได้มากถึง 84,000 ข้อ หรือ 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยจัดอยู่ในพระวินัยปิฎก 21,000 ข้อ จัด. พระสุตตันตปิฎก Suttanta Pitaka (ฉบับปรับปรุง) ขนาด 190 x 265 mm. 183 หน้า. ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือ พุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณี.

สืบค้นข้อมู

 1. วิชา พระสุตตันตปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎก 900 ชั่วโมง สถาบันโพธ.
 2. พระธรรมไตรปิฎก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์. จัดเป็นพระวินัยปิฎก ๒๑๐๐๐ พระธรรมขันธ
 3. อังคุตตรนิกาย ว่าพระสูตร หรือพระธรรมเทศนาเป็นข้อ ๆ ตามลำดับจำนวน เช่น ธรรมะหมวด ๑, ธรรมะหมวด ๒, ธรรมะหมวด ๑๐ แต่ละข้อก็มี.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 253 พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน สำหรับผู้สนใจ. เว็ปไซด์เพื่อการศึกษาหาความรู้ รวมหนังสือน่าอ่าน พร้อมเอกสารให้ ดาวโหลด, ฟรี ข้อสอบ, คู่มือเตรียมสอบ.

ใบความรู้ เรื่อง ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎ

 1. 08-วินยปิฏเก ปริวารปาลิ 279: ชื่อ: อรรถกถาภาษาไทย พระอภิธรรมปิฎก ปัญจปกรณ
 2. พระไตรปิฎกฉบับประชาชน 07.พระสุตตันตปิฎก เล่ม 23-33 ไฟล์คุณภาพ.
 3. พระสูตรเกี่ยวกับจิตที่น่าสนใจ จิตอันอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐาน ย่อมหลุดพ้นโดยชอบ จากอาสวะทั้หลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสว
 4. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรร
 5. 1. พระวินัยปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับ ความประพฤติ ความเป็นอยู
 6. ทีฆนิกาย แปลว่า หมวดหรือพวกขนาดยาว ได้แก่พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาที่ยาว นำมาจัดไว้เป็นหมวดหรือพวกไว้ในที่นี้.

รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัดให้ตรง กรณีพระคึกฤทธิ์ พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ - ป. อ. ปยุตโต เสียงอ่านโดย. พระไตรปิฎกภาษาไทย . จากประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ปรากฏว่า มีผู้แปลพระไตรปิฎกบางส่วนจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย.

บทความพระไตรปิฎ

 1. พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า พระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็น พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระ.
 2. พระไตรปิฎกภาษาไทย-ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 3. 16 พ.ค. 2016 - สุตตันตปิฎก,ธรรมะ, พระไตรปิฎก, พระพุทธเจ้า, พระพุทธศา.
 4. พระสุตตันตปิฎก เล่ม 01 - เตวิชชสูตร:: e-book หนังสือ โดย ธรรมนิต
 5. RuPaul's Drag Race ซีซัน 13 กับผู้เข้าแข่งขันทรานส์แมนคนแรก ก็ได้ออกฉายตั้งแต่ต้นปีกันแล้วกับ RuPaul's Drag Race ซีซันล่าสุด ซึ่งก็ถือว่าเป็นซีซันที่น่าติดตาม.
 6. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91 เล่ม ฉบับครบ 200 ปี แห่งราชวงศ์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎ

 1. โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก พระวินัยปิฎกมีเนื้อหาที่ยาวมาก ดังนั้นเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจภาพ.
 2. พระไตรปิฎก 1. พระไตรปิฎก พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต และคาศัพท์ทางพุทธศาสนา นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช กลุ่มสาระสังคม.
 3. พระสุตตันตปิฎก เล่ม 03 - อัคคัญญสูตร:: e-book หนังสือ โดย ธรรมนิต
 4. - ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันจัดหมวดหมู่พระไตรปิฎก ๓ โครงสร้าง คือ พระวินัย พระอภิธรร

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก - สารานุกรมไทยสำหรับ

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ๑. มหาวรรค หมวดว่าด้วยหลักธรรมส าคัญ มาติก พระไตรปิฎกคืออะไร ? เรียกมัคคสังยุต ในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น ๗,๗๖๒ สูตร (การนับจำนวนสูตรนี้กล่าวตามหลักฐานของอรรถ. แปลโดยสำนวนเทศนา สำหรับพิมพ์ลงใบลาน เป็นคัมภีร์เทศนา เรียกว่า พระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวง แบ่งออกเป็น 1,250 กัณฑ์ โดยถือเกณฑ์. ในพระไตรปิฏกมีอะไร ทำความเข้าใจไปทีละข้อ, เปิดไปทีละหน้า, ให้จบไปทีละเล่ม, พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ และ คุณเตือนใจ สินธุวณิก. This entry was posted on พฤษภาคม 20, 2009 at 9:59 pm and is filed under Uncategorized.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site

โครงสร้าง พระไตรปิฎ

พระไตรปิฎก (บาลี: Tipiṭaka; สันสกฤต: त्रिपिटक) เป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า ไตรปิฎก แปลว่า ตะกร้า 3 ใบ เพราะเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่. ....พระไตรปิฎก ประกอบด้วยคำสอนศาสนาพุทธ 3 หมวด จำนวน 45 เล่มแยกเป็น.....หมวดที่ 1) พระวินัยปิฎก เล่มที 1-8 รวม 8 เล่

 • Grumpy คือ.
 • ชุด บา ซ่า.
 • แผนภูมิกระจาย.
 • Slipknot live.
 • คำอะกึ่งเสียง.
 • เพจ คำคมคนจน.
 • วัดแก้ปีชง นครปฐม2563.
 • ลักษณะยุคมืด.
 • Great Pyrenees ขาย.
 • แผ่นดินทรุด.
 • ซาน ริ โอ้ เซ็นทรัล บางนา.
 • ประโยคต้อนรับ ภาษาอังกฤษ.
 • สมัครงาน เพชรเกษม69.
 • เม็ดสีผิวผิดปกติ.
 • Maleficent 2014 เรื่องย่อ.
 • โต๊ะดราฟ คือ.
 • นาฬิกา richard mille ทําไมแพง.
 • บีม เลิศศิริ ig.
 • Canon ae 1 review.
 • เพลงที่รัก ชรินทร์.
 • เหรียญ 10 png.
 • ข้างหน้า แปล.
 • ชนชาติ ใด มี ภาษาเขียน ใช้ ก่อน.
 • การเปลี่ยน ซิ ม.
 • เทคโนโลยีลูกกวาด.
 • ผู้ให้บริการ cloud storageมีดังนี้.
 • ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ pantip.
 • ดู MotoGP 2020 ย้อน หลัง สนาม 11.
 • ระดับโถปัสสาวะชาย.
 • การบริหารอุตสาหกรรม ยาน ยนต์.
 • สมรภูมิ บอน ไหม้ ภาค 2.
 • Csr in process น้ําทิพย์.
 • นางเอก คนเหล็ก 3.
 • รองเท้าคร็อก ผู้ชาย.
 • กฎหมาย รถมอเตอร์ไซค์ ชนรถยนต์.
 • ต้มแซ่บเนื้อน่องลาย.
 • G shock one piece.
 • ผู้ชาย ไม่สบาย pantip.
 • แอ ล แฟน นิ่ง หนัง.
 • วิธีการ แก้ ทีวี ปิด เอง TCL.
 • ดั ม เบ ล ยี่ห้อ YORK.